Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens

(laatst bijgewerkt op 23.05.2018)

De bescherming van uw persoonlijke informatie is een prioriteit voor BDC Benelux. BDC Benelux hecht waarde aan de bescherming van de privacy van de gebruikers van de website www.bea-solutions.com en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de gegevens die worden overgedragen aan ons.

Tijdens uw contacten met BDC Benelux wordt bepaalde informatie over u verzameld en verwerkt. Aangezien u op basis van deze gegevens als persoon kan worden geïdentificeerd, zijn deze gegevens ' persoonsgegevens '.

Hieronder vindt u alle informatie over welke persoonsgegevens BDC Benelux verwerkt en hoe BDC Benelux dit op een correcte manier behandelt.

1. Deze privacyverklaring & beleid

Dit privacy statement & beleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die BDC Benelux verzamelt en verwerkt.

Door gebruik te maken van de (mobiele) website, apps, web shops en andere producten en diensten van BDC Benelux, gaat u ermee akkoord dat deze privacyverklaring & beleid van toepassing is op de persoonsgegevens verwerkt door BDC Benelux.

BDC Benelux behoudt zich het recht voor om dit privacy statement & beleid te allen tijde te wijzigen. U altijd de toepasselijke versie vinden op de website van BDC Benelux.

2. Persoonlijke gegevens in het bezit van BDC Benelux

De volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door BDC Benelux worden verzameld en verwerkt. Deze omvatten:

Gegevens die u rechtstreeks aan BDC Benelux verstrekt

 • Identificatie-en contactgegevens: naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mail adres, telefoon-of GSM-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht,...;
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer, BIC-code, naam van de rekeninghouder,...;
 • Log-in gegevens met betrekking tot een gebruikersaccount: (gebruiker) naam, e-mail adres, wachtwoord, veiligheid vraag en antwoord, verbindingstijden,...;
 • Log-in gegevens met betrekking tot een gebruikersaccount: (gebruiker) naam, e-mail adres, wachtwoord, veiligheid vraag en antwoord, verbindingstijden,...;
 • Informatie over de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, favoriete producten of diensten, interesses, voorkeuren die u doorgeeft via onze (mobiele) websites, apps, webwinkels,...;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen met betrekking tot uw ervaring met BDC Benelux, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die u uitwisselt, communiceert en deelt via de BDC Benelux-producten, (mobiele) websites, apps, webwinkels,... zoals tekst, afbeeldingen, geluidsopnames,....

Informatie die u verstrekt met behulp van de (mobiele) websites, apps en webwinkels

Wanneer u de (mobiele) websites of applicaties van BDC Benelux gebruikt, kunnen de volgende informatie worden verwerkt: bezochte pagina's, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (www.bea-solutions.com/home/cookiepolicy), gegevens die u zelf invoert op de websites of in de apps en andere gegevens die u hebt verleend BDC Benelux toegang tot (zoals locatiegegevens,...).

Gegevens uit andere bronnen

BDC Benelux kan ook gegevens verzamelen en verwerken via andere bronnen, zoals de aankoop of huur van gegevens die zijn verzameld door leveranciers die zich specialiseren in deze, BDC Benelux-partners, publieke bronnen, sociale media, enz. De regels en voorkeuren van deze providers zijn van toepassing op het gebruik van Social media kanalen, zowel op u als op BDC Benelux.

Op de BDC Benelux websites vindt u links naar andere websites. Deze websites kunnen niet worden beheerd door BDC Benelux en kunnen een eigen privacyverklaring of beleid hebben. BDC Benelux raadt u sterk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan BDC Benelux of akkoord te gaan met de verwerking. Toch zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn persoonsgegevens te communiceren naar BDC Benelux (zoals naam, adres, e-mail adres, enz.), zodat een goede service kan worden verleend en de toepasselijke wetgeving kan worden nageleefd.

3. Verwerking van persoonsgegevens door BDC Benelux

Persoonsgegevens worden door BDC Benelux verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het realiseren en uitvoeren van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van abonnementen, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount,...), het factureren en opvolgen en het innen van deze facturen, al dan niet via derden;
 • Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites, apps, webwinkels,...;
 • Helpdesk
 • De voortdurende verbetering, het onderhoud en de optimalisering van onze producten, diensten, (mobiele) websites, apps en hun veiligheid, evenals de optimalisering van algemene, commerciële en marketing strategieën van BDC Benelux;
 • Het personaliseren van de producten en/of diensten die aan u worden geleverd en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruikers informatie, serviceberichten of andere gerelateerde (elektronische) berichten;
 • De gerichte en optimaal toegespitste verzending van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Voor deze BDC Benelux kan uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. BDC Benelux zal altijd uw toestemming vragen voordat u geavanceerde profilerings technieken gebruikt;
 • Naleving van de voorschriften die van toepassing zijn op BDC Benelux in de ruimste zin;
 • Andere specifieke doeleinden waarvoor aparte toestemming kan worden aangevraagd.

4. Delen van persoonsgegevens door BDC Benelux

BDC Benelux kan de persoonsgegevens die worden verwerkt met moeder-, zuster-en dochtermaatschappijen in hun eigen organisatie uitwisselen.

Bovendien kunnen persoonsgegevens ook worden gedeeld met partners, leveranciers of andere werknemers van BDC Benelux wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de creatie, de uitvoering, het gebruik, de verzameling, de toegang of de verwerking met betrekking tot producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webwinkels,.... Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden, zijn de noodzakelijke overeenkomsten altijd gesloten die het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en die voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.

Als uw toestemming wettelijk vereist is of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen wij altijd om deze toestemming vragen alvorens wij uw persoonsgegevens delen of het naar een land buiten de Europese economische ruimte doorsturen.

Uw persoonlijke gegevens zullen alleen worden vrijgegeven in overeenstemming met deze privacyverklaring & beleid en/of indien dit wettelijk verplicht is. In zeldzame gevallen is het mogelijk dat BDC Benelux uw persoonsgegevens openbaar maakt op grond van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet-en regelgeving. BDC Benelux zal redelijke inspanningen leveren om u hiervan vooraf op de hoogte te stellen, tenzij dit onderworpen is aan wettelijke beperkingen.

Onze partners, leveranciers of andere aangestelden mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciële informatie te sturen, indien u hiervoor een aparte toestemming hebt gegeven. Als u dit niet meer wenst te ontvangen, u altijd contact opnemen met deze derde partijen om dit gebruik van de persoonsgegevens te stoppen (zie punt 8 van deze privacyverklaring & beleid).

Tot slot kunnen persoonsgegevens altijd anoniem en gedeeld worden met derden. In dit geval zult u nooit worden geïdentificeerd op basis van deze geanonimiseerde gegevens.

5. Uw rechten

U heeft altijd het recht om de persoonsgegevens die BDC Benelux verwerkt van u te inspecteren en te corrigeren.

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te wissen, de werking van uw persoonsgegevens te beperken en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, voor zover de toepasselijke voorschriften daarin voorzien.

U uw toestemming voor bepaalde verwerking te allen tijde intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U heeft ook het recht zich te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de overdracht van uw persoonsgegevens aan derden (indien deze overdracht niet noodzakelijk is voor BDC Benelux diensten) en tegen de voorbereiding van uw profiel.

Hiertoe u contact opnemen met BDC Benelux via de contactgegevens zoals opgenomen in punt 8 van deze privacyverklaring & beleid.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (drukkerijstraat 35, 1000 Brussel, Tel + 32 (0) 2 274 48 00, Fax + 32 (0) 2 274 48 35)

6. Veiligheidsbeleid van BDC Benelux

Beveiliging van de gegevens

Om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen, neemt BDC Benelux alle redelijke maatregelen en past het best practices toe om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch niveau worden de nodige maatregelen genomen om een voldoende veiligheidsniveau te bieden.

Betalingsgegevens zijn altijd beschermd volgens de standaard encryptie die gebruikelijk is om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Opslag van gegevens

BDC Benelux zal uw gegevens niet langer opslaan dan nodig is voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van BDC Benelux met betrekking tot deze gegevens en de missie van BDC Benelux om vragen van klanten correct te beantwoorden, de kwaliteiten van producten en diensten te verbeteren en aan hun eigen wettelijke verplichtingen te voldoen.

7. Minderjarigen

BDC Benelux verzamelt of verwerkt nooit persoonlijke gegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die moet worden gegeven aan de producten, diensten, (mobiele) websites, apps, webwinkels,... en vervolgens de rechten met betrekking tot de gegevens van de minor uit te oefenen.

Als persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw worden verwerkt, zal BDC Benelux deze zo snel mogelijk uit hun bestanden verwijderen nadat ze op de hoogte zijn gesteld.

8. Contact gegevens

BDC Benelux BV

Keramiekstraat 18, BE-2801 Heffen

Tel. +32 (0)15 65 10 20